Regionalny oddział w Krakowie

Podatek CIT w praktyce - wybrane zagadnienia szkolenie on-line

1 grudnia 2020 r.

Podatek CIT w praktyce - wybrane zagadnienia 
wykładowca Monika Machlowska
termin:25-26.03.2021 r.  8 godzin realizowane przez dwa dni w następujacych terminach 25.03.2021 r. (17:00-20:15) - 26.03.2021 r. (w godz. 17:00-20:15)
cena: 390 zł

1.Źródła przychodów w CIT.

Zasady ustalanie źródeł przychodów w CIT. Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów. Przychody z zysków kapitałowych/ przychody z innych źródeł w CIT 8. Dochody uzyskane z innych źródeł.

 

2.Zasady rozliczania strat podatkowych  w 2020r.

Czy jest możliwość jednorazowego obniżenia wysokości straty w 2020 r o dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym? W jaki sposób dokonać obniżenia dochodu? Jaka jest maksymalna kwota o jaką można dokonać obniżenia? Jakie muszą być spełnione warunki, aby dokonać rozliczenia strat podatkowych?

 

3.Koszty uzyskania przychodów w CIT, a celowość wydatków.

Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów. Korekta kosztów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz? Zasady rozliczania kosztów w czasie.

 

4.Konsekwencje prawne w CIT w zakresie wadliwego rozliczenia VAT.

Kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności rodzi obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów? W jaki sposób przywrócić zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy dokonano zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?  W którym miesiącu należy skorygować in plus korekty? Jak definiować transakcje z tytułu której brak uregulowania zobowiązania na rachunek niewymieniony w tzw. białej liście podatników VAT rodzi obowiązek korekty kosztów? Które wadliwie rozliczone wydatki w podatku VAT, pomimo zmian przepisów  nie rodzą obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów?

 

5.Podatek u źródła.

Jak rozumieć pojęcie należytej staranności  przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła?  jakie są kryteria oceny zachowania należytej staranności ? - analiza na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych .Czy istnieje możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła? Jakie jest nowe pojęcie  tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła?  Jakie  są metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł ? Czy istnieje możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła,  na podstawie oświadczenia składanego przez podatnika, a także  w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia.  Do kiedy zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru ?

 

6.Ulga na złe długi.

Kiedy będzie można zastosować ulgę na złe długi? Na jakich warunkach można skorzystać z odroczenia stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników ?  Co z podatnikami, których rok podatkowy zakończył się przed 1 października 2020r? Kiedy korekta podstawy opodatkowania ? Kiedy korekta straty na źródle przychodów ? Jakie uprawnienia ma wierzyciel, a jakie obowiązki dłużnik?  Co w przypadku kiedy podstawa opodatkowania albo strata jest niewystarczająca do dokonania korekty ? Jak postępować w przypadku kosztów bezpośrednio związanych z przychodem?

 

7.Zasady rozliczania darowizn od podstawy opodatkowania w związku z COVID-19.

Jakie darowizny będzie można  odliczyć od podstawy obliczenia podatku bądź zaliczki.? Jakie warunki muszą być spełnione?  Czy darowizna musi być przekazana na rzecz jakiegokolwiek podmiotu jeśli dotyczy  wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się , profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby?

 

8.Pozostałe zmiany w CIT  w związku z COVID-19.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, Ulga B-R i IP BOX – szczególne regulacje związane z Covid-19, Zmiany w podatku dochodowy od nieruchomości komercyjnych, zmiany terminu na zawiadomienie o zapłacie na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy, pozostałe zmiany.

 

  1. Samochody w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów.

Czy przy  umowach leasingowych zawartych do 31 grudnia 2018 r. istnieje możliwość  zaliczenia w koszty uzyskania przychodów części opłaty leasingowej odnoszącej się do kosztów eksploatacyjnych? Zmiana umowy i jej skutki w podatku dochodowym? Jaka wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów  przy wynajmie samochodów podwykonawcom lub pracownikom? Jakie są zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu samochodu? Czy i jakie stosujemy ograniczenia przy ubezpieczeniu samochodów ? Jakie są zasady ustalania proporcji i ograniczenie rat leasingowych w kosztach – co z częścią odsetkową? Jak ustalić ograniczenie w kosztach opłat z tytułu najmu samochodu oraz wartość samochodu? Korekta VAT naliczonego – w jakiej wysokości należy wykazać przychód i koszty uzyskania przychodów (75 % czy 100 %)? Wydatki na ulepszenie samochodu osobowego do 10 tys. zł – czy ma zastosowanie ograniczenie 75 %?

 

 

  1. 10. Estoński CIT od 2021r.

Kto będzie mieć prawo do nowej formy podatku CIT? Co podlegać będzie opodatkowaniu? Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Jakie stawki w estońskim CIT? Estoński CIT a prawo do ulg podatkowych. Korzyści z estońskiego CIT. Co należy zrobić aby przygotować się do przejścia na nowe zasady CIT?

 

  1. Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady opodatkowania spółek komandytowych na nowych zasadach w 2021r.

Zasady wypłaty i opodatkowania „starych” zysków ze spółki komandytowej. Wypłaty zysków na rzecz komplementariusza. Wypłaty zysków na rzecz komandytariusza. Ustalenie wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową. Wystąpienia ze spółek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia 2021 r.  Rok obrotowy spółki komandytowej a zmiany od 2021.

 

12.Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.

Wykładnia gospodarcza jako metoda uszczelniania systemu podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania dostaw / usług. Zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie rozumienia dnia poniesienia kosztów pośrednich – rezygnacja z ujęcia rachunkowego.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR