Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenie on-line Kontrakty długoterminowe na podstawie KSR nr 3 - ustalanie, ujmowanie i prezentacja

21 grudnia 2020 r.

Kontrakty dłogoterminowe na podstawie KSR nr 3- ustalanie, ujmowanie i prezentacja
wykładowca Krystyna Olczak
termin: 29.03.2021 r.  8 godzin realizowane w godzinach 17:00 - 20:15 oraz 30.03.2021 r. w godz. 17:00-20:15
cena: 390 zł

Program szkolenia

I. 
Wprowadzenie – cel, zakres i najważniejsze definicje KSR nr 3 i ustawy o rachunkowości
II. Umowa o usługę budowlaną a umowa deweloperska zgodnie z KSR nr 8 „Działalność deweloperska”

III. Łączenie i dzielenie kontraktów długoterminowych

 1. Umowa lub grupa umów jako odrębne umowy
 2. Grupa umów traktowana jako pojedyncza umowa
 3. Opcja budowy dodatkowego składnika aktywów trwałych

 IV Rachunkowość zarządcza jako podstawa do prawidłowej wyceny kontraktów długotermionych
  V Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej

 1. Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy:

1) metoda obmiaru wykonanych prac

2) metoda kosztowa

3) inne metody

 1. Globalny budżet kosztów i jego aktualizacja

 VI Przychody z umów budowlanych

 1. Definicja przychodów z umów o usługi budowlane
 2. Globalny budżet przychodów i jego aktualizacja w związku ze zdarzeniami tj.:

1) zmiana ceny materiałów i innych kosztów

2) zmiana zakresu umowy

3) roszczenia

4) premie

5) kary

 1. Przychody z umów o usługi budowlane w walucie obcej

 

VII. Koszty umów budowlanych

 1. Zakres kosztów z umów o usługi budowlane
 2. Koszty bezpośrednie wytworzenia usługi budowlanej
 3. Koszty pośrednie wytworzenia usługi budowlanej
 4. Niewykorzystane zdolności produkcyjne
 5. Koszty nie zaliczane do kosztów umów budowlanych

VIII. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych umów budowlanych

 1. Ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów
 2. Metody ustalania przychodów z niezakończonych umów budowlanych:

1) metoda stopnia zaawansowania – umowy o cenach ryczałtowych (stałych)

2) metoda stopnia zaawansowania – umowy o cenach „koszty plus”

3) metoda zysku zerowego

 1. Ustalanie kosztów z niezakończonych umów budowlanych
 2. Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie budowlanej

 IX Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

  X Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych
 XI Rozwiązania techniczno – organizacyjne warunkujące stosowanie KSB nr 3

 1. Znaczenie danych z rachunkowości zarządczej w procesie wyceny kontraktów długoterminowych
 2. Zastosowanie kont rozliczeniowych w rozliczaniu umów budowlanych
 3. Znaczenie współpracy służb finansowo – księgowych, technicznych i kontroli wewnętrznej w procesie rozliczania umów budowlanych

XII. Uregulowania wynikające z MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - nowe podejście do ujęcia przychodów i jego wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych

XIII. Przykład objaśniający zastosowanie KSR nr 3 - Ewidencja przychodów i kosztów
z kontraktów długoterminowych w księgach rachunkowych

 


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR