Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenie on-line Bilansowe i podatkowe aspekty zamknięcia oraz otwarcia roku obrotowego

23 lutego 2021 r.

Szkolenie on-line Bilansowe i podatkowe aspekty zamknięcia oraz otwarcia roku obrotowego
wykładowca prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
termin: 1-2 marca 2021 r. (w godz. 9:00 - 16:00)
cena: 640 zł

W ramach szkolenia zostaną przedstawione rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie „SPRAWOZDANIE FINANSOWE W CZASIE PANDEMII COVID -19".

W szczególności odrębnej analizie zostaną poddane testy na utratę wartości, ujawnienia zagrożeń dotyczących kontynuacji działalności, rezerwy, aktualizacje szacunków, itd. oraz skutki podatkowe dla zamknięcia rocznego.Program szkolenia:
 1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem prawa podatkowego
  • Prawo podatkowe a prawo bilansowe w polskich realiach gospodarczych
  • Możliwość zastosowania MSR/MSSF
  • Konsekwencje odrębności prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie umów leasingu oraz amortyzacji
  • Sprawozdawczość dla podmiotów „Mikro” i  „Małe”

 

 1. Skutki COVID dla zamknięcia roku
  • Weryfikacja możliwości kontynuacji działalności
  • Odpisy aktualizacyjne aktywów długoterminowych i krótkoterminowych
  • Tworzenie rezerw na ryzyka
  • Ujawnienia w informacji dodatkowej
  • Rozliczanie aktywów z podatku odroczonego

 

 1. Systematyka zmian w prawie bilansowym istotnych dla zamknięcia rocznego 2020
  • Stosowanie uproszczeń w zakresie leasingu
  • Uproszczenia w zakresie podatku odroczonego
  • Niewykorzystane zdolności produkcyjne – możliwość ograniczenia
  • Uproszczenia w zakresie wyceny i prezentacji instrumentów finansowych
  • Stosowanie amortyzacji podatkowej
  • Możliwość uproszczeń w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze i rezerw na ryzyka
  • Ograniczenie odpisów aktualizacyjnych dla aktywów
  • COVID jako przesłanka zmian i uproszczeń w zamknięciu rocznym

 

 1. E-sprawozdanie finansowe i inne dokumenty o charakterze elektronicznym
  • Terminarz sporządzania e-sprawozdania finansowego (e-SF)
  • Elementy strukturyzowane oraz niestrukturyzowane e-SF
  • Sprawozdanie z działalności w wersji elektronicznej
  • Przekazywanie e-dokumentów

 

 1. Środki trwałe, inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym
  • Istota pojęcia środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych - „podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie
  • Części składowe środków trwałych – możliwość identyfikacji i wyodrębnienia
  • Istota i wycena nieruchomości inwestycyjnych

 

 1. Wycena i ujęcie inwestycji w kontekście instrumentów finansowych
  • Ustalanie wartości początkowej inwestycji i korekta wartości w sprawozdaniu finansowych
  • Pojęcie instrumentów finansowych i ich podział
  • Wycena w skorygowanej cenie nabycia (min. kredyty, pożyczki, obligacje)
  • Wycena w wartości godziwej

 

 1. Metody i techniki szacowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych (zgodnie z KSR 6)
  • Rozliczenia międzyokresowe bierne a rezerwy – analiza porównawcza
  • Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
  • Rezerwy na odsetki oraz na naprawy gwarancyjne

 

 1. Skutki podatkowe w zamknięciu rocznym 2020
  • Wycena kosztów i przychodów w walutach obcych dla celów rachunkowych i podatkowych
  • Podatek bieżący
  • Rezerwy na odroczony podatek – aspekt praktyczny
  • Aktywa z odroczonego podatku – aspekt praktyczny

 

 1. Skutki zmiany polityki rachunkowości i korygowanie błędów w sprawozdaniu za 2020 rok
  • Korygowanie błędów poprzednich okresów sprawozdawczych i innych.
  • Korekty wynikające ze zmiany szacunków i zmiana zasad rachunkowości
  • COVID a realizacje zmian polityki rachunkowości i błędów

 

 1. Zmiany w zakresie podatkowym istotne dla zamknięcie i otwarcia ksiąg rachunkowych
  • Źródła przychodów (kapitałowe, pozostałe) i zasady klasyfikacji do źródeł przychodów i kosztów
  • Rozliczanie straty z uwzględnianiem źródeł
  • Ustalenie momentu realizacji przychodu (towar, usługa, inne)
  • Ograniczenia kosztu uzyskania przychodu (koszty finansowania dłużnego, koszty zakupu usług niematerialnych, leasing samochodów osobowych)
  • Skutki COVID w podatkach - systematyzacja

 

 

 

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR