Regionalny oddział w Krakowie

NOWY TEMAT Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2021 roku w ujęciu bilansowym i podatkowym

20 maja 2021 r.

NOWY TERMIN SZKOLENIA!!!! NOWY TEMAT!!!! Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2021 roku w ujęciu bilansowym i podatkowym

Data: 1 październik 2021 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

szkolenie zdalne, 8 godzin (samokształcenie) realizowane będzie w godz. 9:00-16:00
cena 320 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów
cena 320 zł + VAT 23% dla osób nie będach biegłymi rewidentami

Program:
      
        Istota pojęcia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 • „Podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna)
 • Prace badawcze a prace rozwojowe
 • Niskocenne składniki środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) i KSR (KSR 11) – analiza porównawcza dla polskich warunków
 • Możliwość reklasyfikacji środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnych
 • Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu
  • Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania
  • Znaczenie podatków (pośrednie i bezpośrednie) w wycenie
  • Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych
  • Wycena zasobów otrzymanych niepieniężnie
  • Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych
  • Procedura obrachunkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   • Metody naliczania i ustalania amortyzacji
    • Uwzględnianie wartości końcowej (rezydualnej)
    • Terminarz i rozkład czasowy amortyzacji
    • Uproszczenia w amortyzacji
    • Podwyższanie, obniżanie i stawki indywidualne w amortyzacji
    • Zarządzanie stawkami amortyzacyjnymi w podatkach i rachunkowości
   • Amortyzacja samochodów osobowych
   • Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
   • Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości
    • Modernizacja i remont - analiza porównawcza w prawie bilansowym i podatkowym
    • Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
    • Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży
    • Test na utratę wartości
    • Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki
    • Podatek odroczony a wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
     • Różnice trwałe a różnice przejściowe
     • Rezerwy i aktywa z odroczonego podatku dochodowego
     • Uwarunkowania tworzenia aktywów z odroczonego podatku w polskich realiach
     • Przepisy tarczowe i około tarczowe:
      • Jednorazowy odpis amortyzacyjny
      • Odpis na specjalny fundusz inwestycyjny  
      • Działalność badawczo rozwojowa i IP BOX
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR