Regionalny oddział w Krakowie

Nowe zasady rozliczania ODZ od 1 stycznia 2024 r.

11 stycznia 2024 r.

Rok 2024 to początek nowego 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) biegłych rewidentów i zarazem początek obowiązywania nowych zasad rozliczania ODZ, wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Liczba godzin ODZ, obowiązująca zarówno biegłego rewidenta wykonującego, jak i niewykonującego zawód, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, przy czym:

  • w każdym roku kalendarzowym 3-letniego okresu rozliczeniowego minimalna liczba godzin ODZ wynosi 24 godziny lekcyjne (wcześniej 16), ale nie mniej niż 72 godziny lekcyjne w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym,
  • liczbę 48 godzin lekcyjnych ODZ, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym, biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident odbywa co najmniej 24 godziny lekcyjne ODZ, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną z tematów uchwalonych przez KRBR.

Nadwyżka liczby godzin szkolenia ponad limit 72 godzin lekcyjnych jest zaliczana na poczet wykonania łącznej liczby godzin wymaganych w ramach 3-letniego cyklu szkoleniowego.

Biegły rewident część ODZ ma prawo odbyć w formie samokształcenia. Zgłoszeniu podlega maksymalnie 48 godzin lekcyjnych samokształcenia w całym okresie rozliczeniowym.

Nadwyżka godzin zrealizowanych ponad limit określony dla samokształcenia (48 godzin lekcyjnych) nie stanowi wypełnienia obowiązku ODZ z tematów określonych Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Biegłego rewidenta, który uzyskał wpis do rejestru biegłych rewidentów w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru 120 godzin w cyklu 3-letnim, co oznacza, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin lekcyjnych ODZ, przy czym 24 godziny lekcyjne w danym roku biegły rewident odbywa biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną z tematów uchwalonych przez KRBR. Możliwość skorzystania z szkolenia ODZ w formule samokształcenia ulega odpowiedniemu proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ rozpoczął się 1 stycznia 2024 r., a zakończy się 31 grudnia 2026 r.

Biegły rewident nie ma obowiązku odbycia i składania oświadczenia z informacją o  samokształceniu w każdym roku. W przypadku skorzystania z tej formy szkolenia obowiązek złożenia oświadczenia występuje najpóźniej w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR