Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

WARSZTATY Przychody jako obszar badania sprawozdania finansowego

Data: 14 maja 2021 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 250.00

szkolenie zdalne, 4 godziny (samokształcenie), będzie realizowane w dniu 14.05.2021 r. (w godz. 9:00-12:15)

Uzyskanie i udokumentowanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, na których można oprzeć opinię biegłego rewidenta

Data: 19 maja 2021 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 190.00

szkolenie zdalne, 5 godzin ( samokształcenie) realizowane będzie w godz. 9:00 - 13:00

Moduł 14 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Data: 25-26 maja 2021 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 640.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie przez dwa dni w następujących terminach: 25.05.2021 r. (w godz. 9:00-16:00)- 26.05.2021 r. (w godz. 9:00-16:00)

Istotność w badaniu sprawozdania finansowego

Data: 27 maja 2021 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 170.00

szkolenie zdalne, 4 godziny ( samokształcenie) realizowane będzie w godz. 9:00 - 12:15

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2021 roku w ujęciu bilansowym i podatkowym

Data: 27 maja 2021 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
Cena: 320.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00

Moduł 16 Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Data: 27-28 maja 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie przez dwa dni w następujących terminach: 27.05.2021 r. (w godz. 17:00-20:15)- 28.05.2021 r. (w godz. 17:00-20:15)

WARSZTATY Koszty jako obszar badania sprawozdania finansowego

Data: 7 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 250.00

szkolenie zdalne, 4 godziny (samokształcenie), będzie realizowane w dniu 9.06.2021 r. (w godz. 13:00 - 16:15)

Moduł 18 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Data: 7-8 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie przez dwa dni w następujących terminach: 07.06.2021 r. (w godz. 17:00-20:15)- 08.06.2021 r. (w godz.17:00-20:15)

Oszacowanie ryzyka w badaniu sprawozdania finansowego

Data: 8 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 170.00

szkolenie zdalne, 4 godziny ( samokształcenie) realizowane będzie w godz. 9:00 - 12:15

Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na oszacowane ryzyko

Data: 9 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 170.00

szkolenie zdalne, 4 godziny ( samokształcenie) realizowane będzie w godz. 9:00 - 12:15

Leasing, najem i dzierżawa w praktyce – ujęcie bilansowe oraz podatkowe w 2021 roku

Data: 10 czerwca 2021 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
Cena: 320.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00

Kontrakty długoterminowe na podstawie KSR nr 3 – ustalanie, ujmowanie i prezentacja

Data: 14 -15 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

szkolenie zdalne 8 godzin (samokształcenie) realizowane w dniach 14.06.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) oraz 15.06.2021 r. (w godz. 17:00-20:15)

Moduł 14 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Data: 14-15 czerwca 2021 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab .Artur Hołda
Cena: 640.00

szkolenie zdalne, realizowane przez dwa dni 14.06.2021 r. w godz. 9:00 do 16:00 oraz 15.06.2021 r. w godz. od 9:00 do 16:00

Moduł 17 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 16-17 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie przez dwa dni w następujących terminach: 16.06.2021 r. (w godz. 17:00-20:15)- 17.06.2021 r. (w godz.17:00-20:15)

Sprawozdawczość – analiza, czy uzyskano wystarczające i odpowiednie dowody badania będą ce podstawą wydania sprawozdania biegłego rewidenta

Data: 17 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 170.00

szkolenie zdalne, 4 godziny ( samokształcenie) realizowane będzie w godz. 9:00 - 12:15

Moduł 19 Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Data: 18 czerwca 2021 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 390.00

szkolenie zdalne, 8 godzin, będzie realizowane w dniu 18.06.2021 r. (w godz. 9:00-15:45)

Informacje dodatkowe

Nasza kadra szkoleniowa

dr Furman Witold - czynny doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca. Prowadzi zajęcia z tematyki podatkowej, kadr i płac oraz rachunkowości. Od kilku lat prowadzi kancelarię podatkową. Jest członkiem Komisji ds. Biur Rachunkowych działającej przy SKwP Oddział Okręgowy w Krakowie, a także członkiem zarządu Podkarpackiego Oddziału SKwP w Rzeszowie. Należy także do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

prof. nadzw. dr hab. Hołda Artur – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 200 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

 

Kurczyna Ireneusz - biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada uprawnienie lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej, absolwent studiów podyplomowych PAN „Audyt Wewnętrzny i Kontrola wewnętrzna”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych jednostkowych i dla grupy kapitałowej, raportowania danych finansowych do GPW, zarządzania spółką, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka. Współautor książek „Zamknięcie Roku 2019 w Banku Spółdzielczym”, oraz „Proces Łączenia Banków Spółdzielczych - praktyczne aspekty łączenia”. Wykładowca i organizator szkoleń dla księgowych banków spółdzielczych w tematyce rachunkowości i finansów. Wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie na studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym”.

 

Machlowska Monika - radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Dziennikarskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wykładowca i egzaminator na zajęciach aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz wykładowca na aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie m. in. z prawa podatkowego, prawa gospodarczego. Egzaminator przedmiotów zawodowych wpisana  na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, a także  wykładowca ośrodków kształcenia służb administracji publicznej na terenie całego kraju. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie podatkowych aspektów doradztwa prawnego, takich jak analiza konsekwencji podatkowych  transakcji gospodarczych, identyfikacji i zmniejszenie ryzyk  podatkowych, optymalizacji podatkowej , procedur podatkowych. Jest ekspertem w dziedzinie podatków, w szczególności zakresie optymalizacji podatkowej w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla osób fizycznych międzynarodowych korporacji, firm oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

dr Maślanka Tomasz – adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki płynności finansowej, weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności jednostek gospodarczych oraz wykorzystaniu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rachunku przepływów pieniężnych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych.

 

Olczak Krystyna - biegły rewident, biegły sądowy. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od wielu lat związana z audytem, w tym przez kilkanaście lat z międzynarodową firmą audytorską.  Wieloletni wykładowca - praktyk specjalizujący się w tematyce związanej z rachunkowością wg UoR i MSSF oraz  rewizją finansową.

 

Oszczypała Grzegorz - biegły rewident i ekspert w dziedzinie audytu i doradztwa, wykładowca-praktyk. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie od zawsze związany z audytem finansowym. W latach 1999-2002 był zatrudniony w Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek. W latach 2002 – 2011 współtworzył i był wspólnikiem kancelarii biegłych rewidentów w Krakowie.  Obecnie właściciel firmy audytorskiej. Posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie audytu, prawa podatkowego, finansów i rachunkowości. Obok usług atestacyjnych, jego główną specjalnością są wyceny przedsiębiorstw, obsługa audytorska i doradcza fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń spółek, a także restrukturyzacji.

 

Sobińska Ewa – biegły rewident, biegły sądowy, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”, „Przewodnik Zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji.

 

Zakrzewska Justyna Beata – biegły rewident, Zastępca Przewodniczącego Rady ACCA w Polsce, Prezes Zarządu Instytutu Audytu Sp. z o.o., wizytator Krajowej Komisji Nadzoru. Tłumacz z ramienia KIBR publikacji IFAC, współtłumaczka publikacji: „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Współautorka książki do obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów „Badania Małych i Średnich Jednostek wg polskich standardów i MSRF”. Swoją wiedzę przekazuje, jako certyfikowany wykładowca szkoleń obligatoryjnych w ramach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w całym kraju. Jest prelegentem na krajowych konferencjach i regionalnych zjazdach auditingu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wiedzę zawodową uaktualnia uczestnicząc w europejskich i  światowych konferencjach i  kongresach z zakresu audytu, rachunkowości, etyki i standardów wykonywania zawodu, co pozwala na bieżąco śledzić wszystkie najnowsze zmiany i trendy w tej dziedzinie.Wymagania techniczne w przypadku realizacji usług w formie zdalnej

Szczegółowe informacje na temat usługi

Usługa będzie realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym (usługa odbywająca się z wykorzystaniem połączenia on-line na platformie MS Teams. Liczba uczestników szkolenia (maksymalnie 30 osób, a w przypadku warszatów 20) będzie umożliwiała wszystkim Uczestnikom swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (prezentacja, ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne będą miały formę plików dokumentów.

I. Szkolenie zdalne (w czasie rzeczywistym) przy wykorzystaniu platformy MS Teams

II. Wymagania sprzętowe jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer i procesor

Windows: 1,6 GHz lub szybszy, 2-rdzeniowy; 2 GHz lub szybszy jest zalecany dla programu Skype dla firm

macOS: Procesor firmy Intel

Pamięć

Windows: 4 GB pamięci RAM; 2 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa)

macOS: 4 GB pamięci RAM

Dysk twardy

Windows: 4 GB dostępnego miejsca na dysku

macOS: 10 GB dostępnego miejsca na dysku w formacie HFS+ (nazywanym też formatem macOS Extended) lub APFS

Wyświetlacz

Windows: Ekran o rozdzielczości 1280 x 768 pikseli (obsługa rozdzielczości 4K i wyższej w systemach 32-bitowych wymaga przyspieszania sprzętowego)

macOS: Ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli

Grafika

Windows: Sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga programu DirectX 9 lub nowszego ze sterownikiem WDDM 2.0 lub nowszym dla systemu Windows 10 (lub ze sterownikiem WDDM 1.3 lub nowszym dla systemu Windows 10 Fall Creators Update). Program Skype dla firm wymaga programu DirectX 9 lub nowszego, 128 MB pamięci graficznej i formatu z możliwością obsługi 32 bitów na piksel.

macOS: Brak wymagań dotyczących grafiki

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej zaleca się aby korzystać z urządzenia nie starszego, niż 4 lata wraz z dostępem do internetu.

III. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik

Przepustowość łącza zgodnie z wytycznymi Microsoft: dla grupowych połączeń video powinno być łącze minimum 1Mbps / 2Mbps (wysyłka/odbiór), łącze powinno być stabilne.

IV. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów

Uczestnik powinien posiadać oprogramowanie, które będzie umożliwiało dostęp do prezentowanych treści i materiałów w programach: PowerPoint, Word, Excel, Adobe Acrobat.

V. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line

Uczestnik kursu otrzyma link do spotkania, który będzie ważny do zakończenia szkolenia.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR